Què diu el llibre blanc sobre la independència i la Jonquera?

Política

• En una Catalunya independent els edificis públics propietat de l’Estat Espanyol, com ara la duana o la comissaria de la policia espanyola, passarien a ser propietat del nou Estat català (Arxiu Infojonquera.cat)
• En una Catalunya independent els edificis públics propietat de l’Estat Espanyol, com ara la duana o la comissaria de la policia espanyola, passarien a ser propietat del nou Estat català (Arxiu Infojonquera.cat) | Infojonquera.cat
El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) va presentar el 29 de setembre de 2014 el Llibre Blanc de la Transició Nacional en un acte al Palau de la Generalitat. El CATN s'ha reunit 55 vegades des de la seva constitució i ha emès 18 informes al llarg de l'últim any i mig. Aquests 18 informes són els que conformen el Llibre Blanc, que suma més de 1.300 pàgines. Però, què diu el llibre blanc sobre els temes que afecten la Jonquera? Si Catalunya esdevé independent en els propers dies, a partir d'aplicar el resultat del referèndum de l'1 d'octubre, què passarà amb la fiscalitat, l'euro, la duana, la carretera, l'AP7 i els edificis que l'Estat espanyol té a la Jonquera.? El llibre blanc és un document molt ben treballat i molt concís però, precisament, no ho és tant en algun dels temes que afectarien la Jonquera.

D'entrada deixar clar que un llibre blanc és un document o guia amb autoritat (segons definició de la wikipèdia), que té com a objectiu d'ajudar els lectors a comprendre un tema, resoldre o afrontar un problema (per exemple dissenyant una política governamental a llarg termini), o prendre una decisió. Els llibres blancs són utilitzats especialment en dos àmbits: el governamental i el màrqueting (per exemple per ajudar a prendre decisions polítiques i de negocis).

Doncs bé, he volgut saber què deia sobre diverses qüestions, que afecten directament a la Jonquera.

LA DISTRIBUCIÓ DE BÉNS: INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS

Les infraestructures, com a béns actius i passius que són queden determinades en el llibre blanc a l'apartat "1.6 La distribució d'actius i passius amb l'Estat espanyol", pàgina 54, de la versió reduïda. Però per resoldre aquest apartat, que afecta de forma clara la Jonquera cal remetre' s a un informe específic, el número 7, amb el títol "Distribució d'actius i passius" (2014.07.14)". Segons aquest tots els béns públics situats en el territori secessionat passen a l'Estat successor, de forma directa i sense contraprestacions, tal com estableix l'article 2.2.a de la Convenció de Viena de 1983. Tot i que la Convenció no ho especifica, això inclou tota mena d'actius i béns d'Estat com edificis (des de comissaries de policia a instal·lacions duaneres), serveis (correus o servei postal universal) i corporacions públiques.

Però a l'informe no es relacionen al detall els béns a transferir i per tant cal suposar que això es concretaria més endavant.

En el cas d'una infraestructura, un bé com és l'N-II, què passaria amb les obres de desdoblament que estant compromeses des de desembre de 1995 pels successius Ministres de Foment? Doncs s'intueix que les obres ja les haurà d'assumir el nou Estat successor. L'altra gran infraestructura d'incidència directa a la Jonquera és l'AP7. Pel que fa a la concessió del peatge caldria remetre's al punt 1.5.8 amb títol "La successió de contractes", pàg. 48. i s'intueix que la propietat de la infraestructura passa al nou Estat però no queda clar com es traspassaria ni en quines condicions el contracte de concessió de l'AP7.

EL SERVEI DE DUANES

Segons el llibre blanc versió reduïda (2.1.6 El servei de duanes, pàg. 73) es diu que "Caldria crear un servei o una autoritat de duanes per portar a terme les funcions de comerç exterior i vigilància, control i inspecció de mercats. Es podria constituir a partir del Servei de Vigilància Duanera estatal (SVA), que té un òrgan desconcentrat a Catalunya (Àrea Regional, amb seu a Barcelona), sis unitats operatives (Barcelona, Aeroport del Prat, Tarragona, Palamós, Girona i Lleida), una unitat combinada (Figueres), i dues bases marítimes (Palamós i Barcelona).
Més avall també s'informa que "A més, caldria que el Cos de Mossos d'Esquadra assumís el Servei de Vigilància Duanera i crear unitats noves de l'Agència Tributària amb personal propi. D'altra banda, el nou Estat podria assumir –mitjançant traspàs o pel repartiment d'actius i passius– tots o alguns dels elements personals i materials dels actuals òrgans desconcentrats de l'Administració duanera de l'Estat a Catalunya...".

Per tant, el nou Estat successor haurà d'assumir aquestes competències, així la Jonquera veurà canviar la gestió o administració d'aquestes. Dues consideracions possibles: una, que no queda clar si quan s'esmenta Figueres cal donar per fet que es parla de la Jonquera i, l'altra, que quan es parla del traspàs d'actius i passius, sí que es ratifica que els actuals edificis de la Duana passarien a ser propietat del nou Estat català per seguir complint amb els tràmits i gestions duaneres. O sigui, que es veurien pocs canvis més enllà de canviar les plaques identificatives i escuts institucionals de l'Estat espanyol pels de l'Estat català.

No es dóna per fet en aquest apartat si el cos de funcionaris actual del sistema duaner passaria a integrar-se a la nova administració. En aquest sentit a l'apartat "1.5.6 Les persones al servei de l'Administració" a la pàgina 47, diu així sobre la incorporació del personal de l'actual Administració estatal: "Sempre amb el benentès que a tot aquest personal cal respectar-li lògicament la seva lliure voluntat d'acceptar o no l'opció d'integració", però suggereix que seria preferible incorporar-los a la nova administració catalana "si tenim en compte els interessos de les institucions catalanes –que podran garantir millor els serveis assumits si disposen de professionals amb experiència en la seva prestació– ".

Sí que es detalla de forma concisa que seran els Mossos d'Esquadra els qui assumiran les tasques de vigilància duanera. Una conseqüència directa seria, potser, la construcció d'una nova i més gran comissaria per acollir les noves tasques encomanades a la policia catalana i que ara fa la Guàrdia Civil en la seva unitat fiscal de Duanes.

L'EURO COM A MONEDA

Un altre dels temes que afectaria la Jonquera seria que l'Euro deixés de ser la moneda d'ús corrent a la Jonquera. És a dir, que els nostres veïns francesos funcionessin amb euros i nosaltres amb una nova "pesseta". Però segons l'informe que ha fet el Govern català amb el nom de "Política monetària", això no passarà.

Queda per escrit que un eventual Estat català independent tindria dues grans opcions: tenir un sistema monetari propi o mantenir l'euro com a moneda, i totes dues opcions sempre amb un banc propi. A l'informe s'analitzen els avantatges i inconvenients d'aquestes opcions, fins i tot en el supòsit que Catalunya fos expulsada de la UE, però l'aposta és sempre l'Euro.
Segons el llibre blanc (Apartat 2.1.2 Política monetària. L'euro pàg.66.) "s'ha de reiterar la preferència per aconseguir un acord monetari. Si no n'hi hagués, s'hauria d'optar per l'adopció unilateral de l'Euro". Per tant, si Catalunya no es mantingués temporalment a la UE, seguiria en part l'exemple pràctic de països que no són a la UE però que sí que tenen l'Euro com a moneda d'ús corrent i com a pròpia, però en aquest cas sense banc central: serien el cas de Kosovo, San Marino, el Vaticà i fins fa poc Andorra.

A l'informe de Política Monetària, apartat 3, amb el títol "La nova estructura reguladora i supervisora. El Banc de Catalunya (BdC), una institució independent" es diu clarament que "amb independència de l'escenari que s'acabés produint, el nou estat català necessitaria un banc central propi, un Banc de Catalunya (BdC)". Aquest informe (pàg. 23) conclou altre cop que en qualsevol cas ha de ser l'euro la moneda d'un eventual Estat català independent, fins i tot, insisteix, en el supòsit que el nou Estat resti fóra de l'eurosistema i/o de l'Eurozona. Això de l'euro queda clar, oi?

LA FISCALITAT

Finalment he intentat buscar informació en el llibre blanc sobre quina serà la fiscalitat del nou Estat en temes com els impostos especials, donada la importància que tenen a la Jonquera. Però no he trobat cap referència explícita als impostos sobre alcohols, tabacs o carburants.

A l'apartat "1.7 Variació quantitativa en els pressupostos de la Generalitat, després de l'assoliment del nou Estat català" es deixa clara la viabilitat fiscal i financera del nou país, però no es concreta res més sobre la possible fiscalitat en els impostos especials. Es diu, basant-se en dades de l'any 2011, que "si Catalunya hagués estat un Estat independent, i: a) haguera prestat els nous serveis públics a assumir com a Estat al mateix nivell en termes de despesa pública en què l'Estat espanyol ho va fer; b) hagués exigit els mateixos impostos i mantingut la mateixa pressió fiscal que l'Estat espanyol va tenir en el període analitzat".

Només a l'apartat "2.1 Economia i finances" es detalla que el nou Estat podrà "dissenyar les seves pròpies polítiques (fiscal, laboral, financera, d'infraestructures, educativa, etc.)" i que això tindria una "repercussió directa sobre el PIB català".

En resum, que el que passi amb els impostos especials serà una continuïtat de criteris del que ja existeix ara o bé seria modificat pel Govern de torn del nou Estat.

No em voldria allargar més. Només dir-vos que tots aquests informes són de Presidència de la Generalitat de Catalunya, són d'accés públic i els trobareu a la web: http://presidencia.gencat.cat i dins aquesta trobareu els informes a l'apartat Consells Assessors" i enllaçant cap al "Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), on trobareu el "Llibre blanc per la Independència de Catalunya".

I finalment vull afegir que no pretenia fer cap article tècnic sobre aquestes qüestions, m'ha motivat el fet que com a editor d'Infojonquera, tenia molta curiositat per les possibles repercussions de quatre temes que afecten el dia a dia de la Jonquera i que, potser, aviat canviaran. Una lectura una mica jurídica i complexa, sí, però que a mesura que buscava i avançava m'ha semblat apassionant.

Ivan Sanz

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article