Aquest vespre hi ha ple ordinari a l'Ajuntament

Política

| Falgues Fotografia
L'ajuntament de la Jonquera celebrarà aquest vespre el ple ordinari del mes de maig, amb el següent ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Proposta relativa a la modificació de crèdit núm. 2 del vigent pressupost municipal.
3. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
4. Delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local respecte de les retencions de crèdit pressupostàries.
5. Proposta de ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de febrer de 2018 sobre les retencions de crèdit de determinades aplicacions pressupostàries del pressupost de despeses de l'exercici 2018.
6. Donar compte al Ple de l'aprovació, per decret d'alcaldia, del Pla pressupostari a mig termini 2019-2021.
7. Proposta d'adhesió al conveni marc per a la construcció del centre de protecció i adopció d'animals de l'Alt Empordà.
8. Proposta relativa a la prórroga del contracte de concessió de la gestió del servei municipal d'abastament d'aigua i del servei de clavegueram de la Jonquera.
9. Proposta d'aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), elaborat pel CCAE.
10. Proposta relativa a l'autorització de la modificació dels estatuts de la societat mercantil mixta "Aparcament Còrrec de la Comtessa SL."
11. Proposta relativa a l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Associació protectora de gats de la Jonquera pel foment de l'activitat de protecció i control de la població de gats de carrer a la Jonquera.
12. Proposta relativa a l'aprovació inicial de l'Ordenança General de Subvencions de la corporació municipal.
13. Proposta de resolució de les al·legacions presentades en el tràmit d'informació pública de l'acord d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització del carrer Major.
14. Proposta relativa a l'acord de modificació del catàleg de llocs de treball i del complement específic del cos de la Policia Local. Rectificació d'error aritmètic. Ratificació de l'acird de la JGL del dia 26 d'abril de 2018.
15. Punts urgents.
16. Informacions d'Alcaldia.
17. Precs i preguntes.

Com ja és habitual, la sessió començarà a les 20.30 h i és oberta a la ciutadania.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article