Els escorcolls d'ahir van acabar amb 15 detinguts i 15 dones alliberades

La Guàrdia Civil va escorcollar quatre habitatges de la Jonquera i quatre de València, i ara demanarà ordres de detenció a Romania, Alemanya i Portugal

per El Punt Avui

Successos

L'operació es va allargar tot el matí
L'operació es va allargar tot el matí | Falgués Fotografia

El macrodispositiu contra la prostitució que la Guàrdia Civil va executar ahir a la Jonquera i al País Valencià va acabar amb 15 detencions i 15 dones alliberades. A més, l'operació encara no està tancada, i ara la benemèrita sol·licitarà ordres de detenció internacional a Romania, Alemanya i Portugal.

Segons ha avançat El Punt Avui, La Guàrdia Civil, amb agents de Girona i mem­bres de l’UCO (Uni­tat Cen­tral Ope­ra­tiva) vin­guts expres­sa­ment de Madrid, va pro­ta­go­nit­zar ahir una gran ope­ració poli­cial a la Jon­quera per des­man­te­llar el clan Mar­cu­lescu, con­si­de­rat un grup fami­liar d’explo­tació sexual assen­tat al municipi, on molts mem­bres estan empa­dro­nats, però que actu­ava en l’àmbit inter­na­ci­o­nal. Se sap que traslladaven les dones explo­ta­des de país en país, i que havien passat per l’Estat francès, l’Estat espa­nyol, Itàlia, Roma­nia o Por­tu­gal, entre d'altres.

Mentre es duien a terme qua­tre escor­colls de pisos a la Jon­quera, la Guàrdia Civil en va escor­co­llar qua­tre més a la zona de València, vin­cu­lats amb la mateixa xarxa d’explo­tació. A la Jon­quera, sabien exac­ta­ment a qui bus­cava i on tro­bar-los, i van entrar a pisos del car­rer del Pont, el car­rer Com­panys i el car­rer Martí Pol, punts ben cèntrics de la població.

La presència de mem­bres del clan de la pros­ti­tució en pisos de la Jon­quera era cone­guda per la població. Les pros­tituïen algu­nes fami­li­ars dels pro­xe­ne­tes, i es col·loca­ven a les roton­des i gira­to­ris de les entra­des i sor­ti­des de l’N-II, que eren els seus domi­nis.

Ahir, durant l’ope­ració de la Guàrdia Civil, no es veien noies bus­cant cli­ents a les roton­des de la Jon­quera. Sí que hi havia pros­ti­tu­tes para­des arran de l’N-II, més enllà del terme muni­ci­pal, com ara al tren­call de Cap­many i Dar­nius. Zones domi­na­des per altres clans de la pros­ti­tució.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article