Posen a concurs l'habilitació del nou aparcament del carrer Albera

El pàrquing, que vol reduir el trànsit rodat al nucli urbà, tindrà capacitat per a 72 vehicles

per El Punt Avui

Urbanisme

Espai on s'habilitarà l'aparcament
Espai on s'habilitarà l'aparcament | Infojonquera

L’Ajun­ta­ment de la Jon­quera ha posat en marxa la tra­mi­tació per ade­quar un nou apar­ca­ment públic i gratuït pròxim al nucli històric. Tal com va avançar El Punt Avui, el pàrquing se situarà al car­rer Albera, a l’est del poble, i tindrà una capa­ci­tat de 72 pla­ces. El seu objectiu: faci­li­tar i garan­tir una millora de la mobi­li­tat per als veïns i reduir el trànsit rodat al nucli urbà.

La cons­trucció del pro­jecte es va posar a concurs recentment per un import de 553.709 euros. Amb aquesta tra­mi­tació en marxa, l’alcal­dessa, Sònia Martínez, con­fia que el nou equi­pa­ment podrà ser ope­ra­tiu de cara a l’estiu.

Martínez recalca que la cons­trucció d’aquest apar­ca­ment va lli­gada a la reno­vació del nucli antic, que es va avançant per fases. En aquesta part del poble ja s’ha actuat als car­rers Can­ta­llops i Vidre, i pro­pe­ra­ment s’afron­tarà l’exe­cució del car­rer Roca­bertí. Totes aques­tes obres faran per­dre llocs d’apar­ca­ment. “La reno­vació del nucli antic ha d’anar lli­gada a afron­tar la pro­blemàtica impor­tant d’apar­ca­ment que tenim, i que ja s’ha fet evi­dent durant les obres, amb cot­xes que apar­quen sobre les vore­res. El nou pàrquing, gratuït, com­pen­sarà àmpli­a­ment les pla­ces que es per­din amb la reno­vació dels car­rers”, ha dit l’alcal­dessa.

Ha estat una tra­mi­tació urbanística com­plexa, ja que s’han hagut d’expro­piar fin­ques i el procés s’ha anat allar­gant, però Martínez insis­teix que el nou equi­pa­ment que es cons­truirà és un pro­jecte ambiciós que va més enllà d’un sen­zill apar­ca­ment: també serà una àrea de des­cans equi­pada amb mobi­li­ari urbà, bancs, zones enjar­di­na­des i arbra­des. Per adap­tar-se al pen­dent del ter­reny, el con­junt es farà sobre dos nivells (52 pla­ces a la part supe­rior i 20 a l’apar­ca­ment infe­rior). En tota aquesta àrea s’ins­tal·laran un nou enllu­me­nat i càmeres de segu­re­tat per garan­tir que la població pugui gau­dir-ne en con­di­ci­ons òpti­mes.

Espai on s'habilitarà l'aparcament
Espai on s'habilitarà l'aparcament

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article