Nou pas per al desdoblament del tram jonquerenc de l'N-II

El diputat socialista Marc Lamuà ha anunciat aquesta setmana que s'estan desencallant tràmits pendents

per El Punt Avui

Política, Urbanisme

El tram de la Jonquera va fins a Pont de Molins
El tram de la Jonquera va fins a Pont de Molins | Arxiu Infojonquera.cat

El dipu­tat soci­a­lista Marc Lamuà ha anun­ciat aquesta setmana que, amb l’entrada del nou govern esta­tal, s’han des­en­ca­llat les reso­lu­ci­ons de la tra­mi­tació ambi­en­tal dels sis trams de la part nord de l’A-2 (des­do­bla­ment de l’N-II) entre els quals hi ha el de la Jonquera. Segons ha avançat El Punt Avui, això deixaria la situació a punt per a la redacció dels pro­jec­tes cor­res­po­nents, el pas previ indis­pen­sa­ble per enge­gar els seus pro­ces­sos de lici­tació.

Els sis trams en concret són l'Orri­ols-Bàscara, la vari­ant de Bàscara, el tram Bàscara-Figue­res, la vari­ant sud de Figue­res, la vari­ant de Pont de Molins i el tram final entre Pont de Molins i la Jon­quera. Lamuà explica que l’orde­na­ment dels acces­sos de Pontós i Gar­rigàs s’ha alen­tit pel con­curs de cre­di­tors de l’empresa Iso­lux-Corsán, con­ces­sionària de l’obra, i caldrà resol­dre’l en el marc del con­junt de pro­jec­tes dels trams d’aquesta zona nord.

“Els soci­a­lis­tes, sense cap dubte, volem apro­fi­tar l’ocasió per a les comar­ques giro­ni­nes que ha obert el nou govern d’Espa­nya”, recalca el dipu­tat, tot subrat­llant que “per pri­mera vegada des de fa anys”, sem­bla que s’està des­bros­sant el camí d’algu­nes infra­es­truc­tu­res impor­tants a la demar­cació. En matèria fer­roviària des­taca l’eli­mi­nació dels pas­sos a nivell amb peri­llo­si­tat encara actius a les comar­ques giro­ni­nes: són els casos de Flaçà, on segons Lamuà el pro­jecte està pen­dent de la firma del con­veni de col·labo­ració entre Adif, la Gene­ra­li­tat i l’Ajun­ta­ment, i el de Ribes de Fre­ser, on la tra­mi­tació està en fase de redacció de pro­jecte inclòs en el pla de supressió Plan 17-24.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article