La Generalitat negocia crear una xarxa de trens regionals d'Alta Velocitat per rendibilitzar el túnel del Pertús

Els trens connectarien Lleida, Tarragona, Barcelona i Girona amb Montpeller i Tolosa a partir del 2020, quan es liberalitzin els serveis ferroviaris

per El Punt Avui

Política, El Portús, Urbanisme

Un dels objectius és rendibilitzar el túnel del Pertús
Un dels objectius és rendibilitzar el túnel del Pertús | Infojonquera.cat

La Gene­ra­li­tat de Cataluna considera que és viable crear xarxa de trens regi­o­nals d’alta velo­ci­tat que con­necti Lleida, Tar­ra­gona, Bar­ce­lona i Girona amb Mont­pe­ller i Tolosa de Llen­gua­doc, passant pel túnel del Pertús. És més: el Govern català creu que seria possible impulsar aquesta línia a par­tir del 2020, quan es liberalitzin els ser­veis fer­ro­vi­a­ris.

Tal com va informar El Punt Avui, el pre­si­dent de Fer­ro­car­rils de la Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya (FGC), Ricard Font, va detallar fa uns dies els avantatges d'aquest servei, que s'han recollit en un estudi. I també va anun­ciar que ja estan mantenint con­ver­ses amb diversos ope­ra­dors pri­vats.

Algu­nes de les dades que recull l’estudi són que es cal­cula que el nom­bre de viat­gers anu­als seria de 3,8 mili­ons, i que hi hau­ria uns sis trens dia­ris entre Lleida, Mont­pe­ller i Tolosa, en un inter­val de preus per a un tra­jecte entre Bar­ce­lona i Mont­pe­ller/Tolosa que se situ­a­ria entre els 30 i els 90 euros (segons fle­xi­bi­li­tat i classe). L’estudi també deter­mina que, d’entrada, el ser­vei tin­dria un dèficit de 3,94 mili­ons d’euros anu­als. Segons Font, però, es tracta d’una quan­ti­tat “rela­ti­va­ment petita” i es podria recu­pe­rar en pocs anys.

“Tot això, sem­pre situ­ant-nos en un procés de libe­ra­lit­zació en què els cànons fer­ro­vi­a­ris siguin els actu­als. Si els cànons bai­xes­sin, que seria el més nor­mal en un procés de libe­ra­lit­zació i d’oferta del ser­vei fer­ro­vi­ari, i estem par­lant sem­pre a par­tir del 2020, això supo­sa­ria una millora molt impor­tant de la pro­duc­ti­vi­tat i no estaríem par­lant de tres mili­ons en nega­tiu, sinó que en un ter­mini de tres o qua­tre anys ja podríem par­lar de números posi­tius”, va dir el president de FGC.

La companyia catalana plan­teja l’ope­ració con­jun­ta­ment amb altres ope­ra­dors fer­ro­vi­a­ris que no siguin Renfe ni SNCF, que ja podrien ofe­rir aquest ser­vei des del 2013 i no ho fan. Entre els ope­ra­dors amb què s’han man­tin­gut con­ver­ses, hi ha Ilsa (vin­cu­lat a Air Nos­trum) i l’italià NTV.

 

Rendibilitzar el tram jonquerenc

Aquest nou ser­vei de regi­o­nals d’alta velo­ci­tat que plan­teja el govern per­me­tria ren­di­bi­lit­zar el tram trans­fron­te­rer del TAV, una línia que, ara per ara, està infrau­ti­lit­zada. “Només hi pas­sen el 12% dels trens pre­vis­tos, tant de pas­sat­gers com de mer­ca­de­ries”, con­creta el direc­tor de la con­cessió inter­na­ci­o­nal Línia Figue­res-Per­pinyà (LFP), Petros Papag­hi­an­nakis, que explica que, entre les difi­cul­tats que hi ha per poder incre­men­tar el trànsit de trens, des­ta­quen, sobre­tot, les “bar­re­res tècni­ques”, vin­cu­la­des a aspec­tes de senya­lit­zació i d’elec­tri­fi­cació. De fet, ara els trens Avant s’han d’atu­rar a Figue­res-Vila­fant i no poden arri­bar fins a Per­pinyà, i els TER fran­ce­sos tam­poc poden aca­bar el tra­jecte a Figue­res. Segons Papag­hi­an­nakis, si això es resol, també es podrà incre­men­tar el tràfic de mer­ca­de­ries pel túnel del Pertús, que ara rep entre tres i qua­tre trens dia­ris.

Temps dels trajectes

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article