Dijous es celebra un Ple Municipal amb una proposta de modificació del lloguer de la Societat

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL A CELEBRAR EL DIA 30 D’ABRIL DE 2009 A LES 20:30 H.
rn
rn
rn1. Lectura i aprovació –en el seu cas- dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.
rn
rn2. Verificació del text refós del POUM redactat en compliment de l’acord d’aprovació definitiva del mateix adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 4 de març de 2009.
rn
rn3. Proposta d’adjudicació definitiva del contracte d’obra per l’urbanització del carrer de les Alzines a l’empresa “Xavier Alsina, S.A.”
rn
rn4. Proposta d’estimació parcial de l’al·legació presentada per “Bufet Libre Roselló, S.L.” en relació a l’expedient de concessió administrativa del domini públic per l’ús privatiu de la terrassa del carrer Doctor Subirós núm. 3.
rn
rn5. Proposta de modificació del contracte de lloguer que té signat aquest ajuntament amb la Societat de Socors Mutus “La Unió Jonquerenca” per l’ús de la sala d’actes.
rn
rn6. Proposta de concòrrer a la convocatòria per a l’obtenció de finançament del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial, aprovada per resolució PTO/832/2009, de 27 de març.
rn
rn7. Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 2 del vigent pressupost municipal.
rn
rn8. Propostes d’urgència.
rn
rn9. Precs i preguntes.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article